راهنمای کامل خرید زاموفیلیا؛ گیاه آپارتمانی و همیشه سبز

خرید زاموفیلیا را حتی به کسانی که تا کنون تجربه ی نگهداری از گیاه را نداشته اند توصیه میکنند چون تنها چیزی که آنها برای رشد نیاز دارند نور کافی و آبیاری مناسب هر دو هفته یکبار است.

ادامه مطلب